به  خانه فرزند سبز خوش آمدید.
فرزند سبز یعنی فرزندی که مانند یک نهال شاداب و تازه رشد می کند.
برای داشتن فرزندانی سبز ، در کنار همه آنچه تاکنون یاد گرفته ایم
باید به فکر تربیت آنها در دنیای پیچیده مجازی هم باشیم.
در اینجا در مورد روش های صحیح تربیت فرزند در فضای مجازی صحبت می کنیم.
در واقع تربیت فرزند، چیزی غیر از آموزش نحوه درست زندگی به والدین نیست.
همه باید برای زندگی در فضای مجازی آماده باشیم.
اینجا خانه آموزش تربیت رسانه ای است.