سلام.

من محمد منشی زاده هستم…

قصه اش کمی طولانیه! این صفحه را ببنید تا به صورت کامل با هم آشنا شویم.