.

😥

متاسفانه دیر رسیدید!

زمان شرکت در چالش 40 روزه تربیت رسانه ای به پایان رسیده است

امیدوارم در آموزش های بعدی بتوانیم کنار هم باشیم